मादक काकीने दिले सेक्सी शिक्षण – Marathi Sexy Kaki Zavazavi Katha

Marathi Sexy Kaki Zavazavi Katha मी अभ्यासात फार काही हुशार नव्हतो. पण दिसायला देखणा होतो. सतत खेळात असल्याने माझे शरीर खूपच कडक आणि टणक झाले होते. माझ्या शरीराची  ठेवण अशी झाली होती कि बघताच क्षणी मुली माझ्या प्रेमात पडत. परीक्षा जवळ आली होती. पण माझा काही अभ्यास होत नव्हता. सहा महिने जरी हातात असले तरी जर आताच नियोजन नाही लावले अभ्यासाचे तर अवघड होणार होते माझे हे बघूनच माझ्या घरच्यांनी मला माझ्या काकी कडे पाठवायचे ठरविले होते.

माझी काकी एक शिक्षिका होती. ती शहरात राहत असे. तिने आता नोकरी सोडली होती. कारण तिला रोजची दगदग नको होती. तरीही जेव्हा माझ्या घरच्यांनि माझ्या बद्दल जेव्हा सांगितले तेव्हा तिने माझी जबाबदारी घेण्याचे ठरवले. मी तिकडे जाण्यास तयार  होण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे माझी आणि माझ्या काकीची गट्टी खूपच चांगली जमायची.

त्यातच घरी ती आणि काका दोघेच असायचे. काका तर काय दुकानात च असायचा. सकाळी लवकर गेले कि रात्री उशिरा परत येणे हा त्याचा दिनक्रम होता. त्यामुळे घरी निवांतपणा असल्याने माझा अभ्यास नीट घेता येईल असे काकी म्हणाली होती. तीला खुप वर्षे झाले मी बघीतले नव्हते. त्यामुळे मी खूप उत्सुक होतो तिला भेटण्यासाठी. तिचे नाव सोनम होते.

मी तिकडे जेव्हा गेलो तेव्हा काकी घरी एकटीच होती. तिला बघताच मी वेडा होतो कि काय असे वाटले मला. कारण तिच्या चाळीशीत पण ती अशी काही दिसत होती कि काही विचारू नका. वयाचा तिच्या शरीरावर कुठलाही परिणाम झालेला दिसत नव्हता. तिची फिगर मी आधी जेव्हा बघितली होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने मादक झालेली दिसत होती. तिच्या ड्रेस मुले तर तिच्या शरीराचे एक आणि एक अवयव अगदी उठून दिसत होते.

तिच्या छातीचे उभार असे काही बाहेर आले होते कि एक नंबर आतील ब्रा घातली आहे कि काय तिने असे मला वाटले. तिने पांढऱ्या रंगाची लेगिन्स घातली होती आणि त्यातून तिच्या गच्च मांड्या मला खुणावत होत्या. तिला बघून मी वेडा झालो. तिच्याकडे मी रोखून बघू लागलो होतो. मला बघून ती म्हणाली “काय रे राहुल किती मोठा झाला आहेस तू. पूर्ण पुरुष झाला आहेस बघ तू आता” असे म्हणून तिने माला माझी रूम दाखवली.

माझे रुटीन चालू झाले खरे पण माझे सगळे लक्ष तिच्या शरीराकडे होते. जमेल तेव्हा आणि जमेल तसे मी तिच्या शरीराला निरखून बघत असे. तिच्या शरीराच्या होणाऱ्या प्रत्येक बारीक हालचाली मी माझ्या नजरेने टिपत होतो. मला तीला काही पण करून उपभोगायचे होतेच होते. पण काय समजेना कि काय करावे म्हणजे मला तिला उपभोगता येईल.

ती मला म्हणाली “राहुल मी सांगेल तसा अभ्यास करायचा बर का. कारण तुझ्या पेक्षा माझे नाव खराब झालेले मला चालणार नाही” असे म्हणून ती माझा अभ्यास घेऊ लागली. पण पुन्हा तेच. जेव्हा ती माझ्या जवळ येऊन बसली तेव्हा तिच्या शरीराचा एक वेगळाच सुगंध मला जाणवत होता. त्या सुगंधाने मी भारावून गेलो होतो. ती वहीत काही तरी लिहीत होती आणि माझे सगळे लक्ष तिच्या छातीकडे लागले होते.

असे खूप दिवस झाले चालू होते. पण काही केल्या मला ती काय शिकवते ते समजत नव्हते. कारण माझे लक्ष अभ्यासात नव्हे तर तिच्या शरीराकडेच होते. त्यामुळे ती माझ्याशी एकदा या बद्दल बोललीच “राहुल तुझे लक्ष कुठे असते मी सांगते तेव्हा?”

मी धाडस करून म्हणालो “तुझ्याकडे असते काकी”. माझ्या त्या उत्तराने ती चक्रावली आणि मला म्हणाली “म्हणजे काय?”

“काकी मला तू आवडतेस. म्हणून तर तू जेव्हा शिकवत असतेस तेव्हा माझे लक्ष अभ्यासात नाही तर तुझ्याकडेच असते” माझ्या त्या वाक्यांनी तिला काय बोलू तेच समजेना. ती मला म्हणाली “अरे राहुल तू खूप छोटा आहेस माझ्या पेक्षा. आणि मी आवडण्या इतके माझ्यात काय आहे रे?”

“काकी मी तुझ्या पेक्षा वयाने नक्कीच छोटा आहे. पण शेवटी मी पण एक पूर्ण पुरुष आहे हे लक्षात घे. मी वयाने लहान आहे पण बेड मध्ये खूपच अग्रेसिव्ह आहे बरं का. आणि तुझ्या बद्दल म्हणायचे तर मी तुझ्या सगळ्याच गोष्टीचा दिवाना आहे. तुझे केस, तुझे डोळे, तुझे ओठ, तुझे नाक, तुझा गळा, तुझी छाती, तुझी कंबर, तुझे नितंब सगळेच. मला तू खूपच आवडतेस काकी हे नक्की.

मी तिची तारीफ करत असताना ती भारावून गेली होती. माझी तारीफ संपताच ती भानावर आली आणि मला म्हणाली “अशी तारीफ माझी कधीच आजवर कोणी केली नाही बघ राहुल. पण तरीही मला असे वाटते कि तू अभ्यासात लक्ष द्यावेस. म्हणजे तुला चांगले मार्क्स मिळतील.”

“तुला माहित आहे काकी अश्या गोष्टी जर नाही मिळाल्या तर माणसाचे लक्ष कशातच लागत नाही आणि तू तर मला अभ्यास करायला सांगत आहेस. होईल का हे सांग बरे?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मग काय करू सांग तूच?”

“हे बघ मला पाहिजे आहे ते दे म्हणजे माझे सगळे लक्ष अभ्यासात लागेल” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “वेडा आहेस का राहुल? कोणाला समजले तर काय होईल?” असे म्हणून ती थोडा वेळ गप बसली आणि मला म्हणाली “ठीक आहे. या वेळे पुरते मी तुझी इच्छा पूर्ण करते. पण मग गप अभ्यास करायचा समजले का?”

मी होकार देताच ती मला घेऊन तिच्या बडरूम गेली. तिथे जाताच तिने मला तिच्या जवळ घेतले. तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात देताच मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या ओठांचे लिपस्टिक मी चाटून चाटून खाऊन टाकले. तिला मी करकचून माझ्या मिठीत घेतले आणि तिच्या चेहऱ्याला मी माझ्या ओंजळीत घेतले. तिच्या ओठांना चावत चावत मी माझी जीभ तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागलो. तिचे गाल मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो.

ती वेडी झाली. आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो मादक देख बघून मी कमालीचा गरम झालो. तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबायला चालू केले. नाही नाही म्हणत तिला पण माझा स्पर्श आवडला होताच. कारण तिच्या छातीचे निप्पल्स माझ्या स्पर्शाने कमालीचे पुढे आले होते. त्या निप्पल्स ला मी तोंडाने दातात धरून जोरजोरत बाहेर ओढू लागलो तशी ती कमालीची बेभान झाली आणि मला ती तिच्यावर ओढून घेऊ लागली.

तिच्या छातीवरून मी माझी जीभ फिरवत फिरवत मी तिची बेंबी चाटून काढली आणि मग मी खाली तिच्या योनीकडे गेलो. तिच्या त्या गच्च मांड्या मी बाजूला केल्या आणि तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली. तिची योनी मी जशी चाटू लागलो तशी तिची योनी मोकळी होत गेली. तिचे पदर अलगद उघडत गेले आणि तिच्या योनीतुन पातळ स्त्रव बाहेर येऊ लागला. तिची योनी चाटून चाटून ओलीचिंब केली मी.

तिने मग मला बाजूला केले. तिला माझा सोटा चोकायचा होता पण मला काही केल्या तिच्या योनीला सोडायचे नव्हते. त्यामुळे तिने मला खाली झोपवून तिने माझ्याकडे तिची गांड केली व ती माझा सोटा चोकू लागली. तिचे एकसारखे प्रचंड वेगाने वर खाली होणारे तोंड मला तिच्या गांडीच्या आडून दिसत होते. तिची गांड मी इकडे चाटायला चालू केली आणि त्याच बरोबर तिच्या योनीला पण मी पुन्हा एकदा चाटू लागलो.

खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले. तसेच तिला मी गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या योनीत मागून मी माझा सोटा कचकन कोंबला. तिच्या योनीत पूर्ण सोटा आत गेल्याची खात्री पटताच मी जोजोरात माझी कम्बर हलवू लागलो. तिच्या गांडीवर माझे हात ठेवून प्रचंड ताकदीने तिच्या योनीला मी ठोकत होतो आणि ती त्याचा उपभोग घेत होती.

तिला मग मी पाठीवर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवुन पुन्हा एकदा तिच्या योनीत मी माझा सोटा घातला. तिचे दोन्ही पाय तिने तिच्याच हाताने पडकून जमेल तितके वर करटाच तिची योनी पूर्णपणे उघडी झाली. मी जोरजोरत तिला हिसडे देऊ लागलो आणि तिचा उपभोग घेऊ लागलो. जळपास विसेक मिनिटे मी एकसारखा तिच्यावर उडत होतो.

आमचं दोघांच्या शरीरातून घामाच्या धारा वाहत होत्या आणि त्याच वेळी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. मी मग अभ्यास तर केलाच. पण ज्या काकीने मला हे एकदाच करायचे म्हणून सांगितले होते तिच काकी आता माझ्याकडून रोज न चुकता ठोकून घेऊ लागली होती.

तिथे मी सहा महिने होतो आणि त्या सहा महिन्यात मी काकीचा पुरेपूर उपभोग घेतला होता. माझा रिजल्ट चांगला लागला आणि त्यामुळे सगळे काकी वर खूप खुश झाले. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी म्हणून काकी ने मला तिच्याकडेच ठेवून घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे आज तागायत मी काकीला नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

You cannot copy content of this page